(+420) 603 853 663 vitebska@arealpauli.com

GDPR

Areál Pauli

Jiráskova 521 
552 03 Česká Skalice

(+420) 603 853 663
vitebska@arealpauli.com

GDPR MEMORANDUM

ubytovatele Pavlína Vitebská

Firma Pavlína Vitebská, se sídlem Jiráskova 521, Česká Skalice, 552 03, IČ 682 30 591, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto firmou, (dále jen ubytovatel) včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ubytovatelem.

 Účely zpracování osobních údajů

Ubytovatel zpracovává osobní údaje klientů za těmito stanovenými účely zpracování osobních údajů:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • účetní a daňové účely
 • vymáhání pohledávek
 • splnění právní povinnosti (evidence místních poplatků)
 • ochrana majetku a osob

 *** Vaše osobní údaje nezpracováváme pro marketingové účely ***

 Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme z důvodu splnění naší právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců, který vyžaduje vést domovní knihu, do které ubytovatelé zapisují osobní údaje svých zahraničních hostů.

Pro zpracování osobních údajů v níže zmíněném rozsahu, který vyplývá z platné legislativy, tedy nemusíme mít souhlas svých klientů, protože provádíme zpracování stanovené zvláštním zákonem.

 Rozsah zpracovávaných osobních dat

Dle platné právní legislativy je povinností ubytovatele zpracovávat osobní údaje jak tuzemských tak zahraničních hostů v tomto rozsahu:

 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • dobu ubytování
 • účel pobytu
 • adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby

 Zdroje osobních údajů

Ubytovatel získává osobní údaje od subjektů údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy o ubytování.

Délka uchovávání osobních údajů

Evidenční knihu v souladu s platnou legislativou uchováváme po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Ubytovatele a jejích zaměstnanců na základě zákonné žádosti předány a zpracovávány třetími subjekty, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

Vaše práva

Máte následující práva vztahující se k vašim osobním údajům o vás zpracovávaných:

 • právo na přístup k osobním údajům (sdělení, které údaje zpracováváme, v jakém rozsahu, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné
 • právo na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování
 • právo na omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování
 • právo na přenositelnost,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.

 Pavlína Vitebská, ubytovatel

Vítejte v České skalici

Areál Pauli je vám plně k dispozici !

Ať se vydáte na kteroukoliv stranu, vždy najdete nepřeberné množství námětů a cílů pro vaše výlety za zábavou, poznáním, nebo sportem, dle vašeho zaměření a přání. Rádi vám poradíme, jak váš čas nejlépe využít.